در بازی گیاهان علیه زامبی 20 دستاورد داریم در این مطلب آن ها را بررسی می کنیم


Home Lawn Security:
اتمام قسمت Adventure


:Better off Dead
گرفتن 10 پرچم در بخش l.Zombie Enless


China Shop:
گرفتن 15 پرچم در بخش Vasebreaker Endless


:Spudow
کشتن 1 زامبی با استفاده از "مین"


Explodonator:
کشتن 10 رامبی با استفاده از بمب گیلاس

Morticulturalist:
خریدن 49 آیتم از مغازه Dave


Don't Pea:
عدم استفاده از گلهای تیرانداز در1 مرحله استخر


Roll Some Head:
کشتن 5 زامبی با استفاده از 1 نارگیل (مرحله بولینگ)


Grounded:
اتمام 1 مرحله از پشت بام بدون استفاده از گلهای منجنیقی


Zombologist:
پیداکردن غول برفی


Penny Pincher:
برداشتن 30 سکه نقره در 1 مرحله بدون غیب شدن یکی از آنها


Sunny Day:
ذخیره کردن 8000 خورشید در یک مرحله


Papcorn Party:
کشتن 2 غول در یک مرحله با استفاده از موشک ذرتی


Good Morning:
اتمام 1 مرحله در روز فقط با استفاده از قارچ ها


No Fungs:
اتمام 1 مرحله در شب بدون استفاده از قارچ ها


Beyond The Grave:
اتمام 20 مرحله بخش Mini Game


:Immortal
بدست آوردن 20 پرچم در قسمت Survival Endless


Towering Wisdom:
ارتقا درخت به 100 فوت


Mustache Mode:
فعال کردن سبیل برای زامبی ها


Nobel Peas Prize:
بدست آوردن همه Trophy ها